SWOT-resultaten Samenvatting

Inleiding :

Het FUNFORLAB (FFL) project, en zijn consortium van partners in de gehele Euregio Maas-Rijn (EMR), heeft als hoofddoel de ontwikkeling van een innovatief, op een game gebaseerd leerinstrument voor het onderwijs in de Laboratorium Technologie (MLT). Dit “FFL-game” zal in de eerste plaats worden ontwikkeld voor: i) leerlingen van middelbare scholen die een technische/wetenschappelijke opleiding volgen of een algemene belangstelling voor wetenschap hebben, ii) MLT-studenten in het hoger onderwijs (bv. universiteit) en hun respectieve docenten en iii) personen in de EMR die momenteel geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEETS). Voor middelbare scholieren beoogt het FFL-spel bij te dragen tot loopbaanoriëntatie en hen te interesseren voor het beroep van MLT. Voor het hoger onderwijs beoogt het FLL-spel een groeiende kloof tussen de onderwijs- en de beroepsrealiteit te dichten, en het gebrek aan bewustzijn van loopbaanverwachtingen bij studenten die een MLT-diploma willen behalen, aan te pakken.

Methodologie :

Om het FFL-game met succes te ontwikkelen en te verspreiden, hebben de consortiumpartners drie doelgroepen actief bij de ontwikkeling van het FFL-game betrokken: i) leraren en studenten van middelbare scholen; ii) voortijdige schoolverlaters en iii) MLT-studenten en -leraren. Om het FFL-game specifiek op de behoeften van deze doelgroepen af te stemmen, werd een SWOT-analyse uitgevoerd die essentiële input opleverde voor de ontwikkeling van twee specifieke FFL-gametypen: i) een FFL-game met een point-and-click 3D-gameontwerp en ii) een FFL-game met een VR-gameontwerp. Om op een efficiënte manier input van de doelgroepen te verzamelen, werd op 23 november 2022 een hybride (= zowel fysiek als online) SWOT-event georganiseerd. Tijdens het SWOT-evenement werd alle doelgroepen gevraagd om individuele input te geven op stellingen die betrekking hadden op MLT tijdens hybride SWOT-sessies. Deze SWOT-sessies werden georganiseerd per taalgebied (Nederlands, Vlaams, Duits, Waals (Frans en Duits) en er werd een online KAHOOT-sessie geconstrueerd via dewelke specifieke stellingen konden worden konden worden voorgelegd aan zowel online als fysieke deelnemers. De verzamelde gegevens werden geanalyseerd en gebruikt om twee SWOT matrices te construeren (zie appendix 1 en 2) die de gedeelde input voor de hele EMR samenvatten en de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen weergeven die gemeenschappelijk zijn binnen de EMR regio. Vanwege de aanhoudende COVID-gerelateerde gezondheidscrisis konden niet alle doelgroepen (of een minimale capaciteit) het FFL SWOT-evenement bijwonen. Daarom heeft elke partner geprobeerd om parallel aan het SWOT-evenement contact op te nemen met specifieke doelgroepen om verdere input te verzamelen.

Resultaten :

De SWOT-matrices die door de FFL-partners werden opgesteld, zijn te vinden in de bijlage. Wanneer wordt gekeken naar specifieke resultaten voor MLT-onderwijs, mobiliteit en beroep, werd vastgesteld dat zowel op middelbare scholen als op hogescholen de informatie die leerlingen en studenten ontvangen over MLT-onderwijs vrijwel afwezig is en, indien aanwezig, onspecifiek (= het geeft niet echt een realistisch beeld van het MLT-beroep). Bovendien werd duidelijk dat in het concurrerende wetenschappelijk/technische veld het beroep van MLT niet als aantrekkelijk wordt gezien, gelet op salaris, persoonlijke flexibiliteit en mobiliteit. Bij het bestuderen van de resultaten voor het FFL-spel werd vastgesteld dat de meeste deelnemers een belangrijke rol zagen weggelegd voor het FFL-spel en de FFL-gemeenschap bij het creëren van bewustzijn en het verbeteren van het MLT-onderwijs. De meeste deelnemers zouden graag zien dat het spel een digitale ‘full experience’ is, waarin patiëntcasussen van monster tot diagnose aan een MLT-speler moeten worden aangeboden. Het werd duidelijk dat twee versies van het FFL-spel (point-and-click en VR) specifieke sterke punten, maar ook zwakke punten kunnen bieden. Met name werd het als positief ervaren dat de spelformats kunnen worden toegespitst op een specifieke doelgroep (point-and-click voor middelbare scholen en VR voor hogescholen), maar er moet rekening mee worden gehouden dat een VR spelformat een effect heeft op de beschikbaarheid en speelbaarheid van het spel.

Conclusie :

Het is duidelijk geworden dat het beroep van MLT niet bekend is bij middelbare scholieren en dat het beroep van MLT bijna geen bekendheid krijgt op middelbare scholen in de gehele EMR. Het is van belang dat de FFL-game specifiek op dit probleem wordt toegesneden zonder zonder het te “moeilijk of gedetailleerd” te maken voor middelbare scholieren. Verrassend is dat, hoewel MLT-leerlingen al een keuze hebben gemaakt voor hun toekomstige beroep, de meeste MLT-leerlingen ook geen goed perspectief hebben op hun toekomstige beroep. Tenslotte is duidelijk geworden dat een deel van het tekort aan arbeidskrachten en de onaantrekkelijkheid van het MLT-beroep kan worden toegeschreven aan een laag salaris, flexibiliteit in het werk en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling in vergelijking met andere wetenschapsgerichte beroepen, vooral in de industrie/handel. Dit is iets waarop het FFL-project geen vat heeft, maar het heeft zeker invloed op de huidige situatie. Het vergemakkelijken van grensoverschrijdende mobiliteit in de gehele EMR-regio en het streven naar grensoverschrijdende opleidingsuitwisseling en homogenisering van MLT-programma’s kunnen een belangrijk positief effect op deze kwestie hebben. Wat de ontwikkeling van het FFL-spel betreft, is gebleken dat de meeste deelnemers aan het FFL-project zeer enthousiast zijn over het FFL-project en echt een belangrijke rol zien weggelegd voor het FFL-spel bij het creëren van bewustzijn en het verbeteren van het onderwijs. De meeste deelnemers willen echter niet dat het spel beperkt blijft tot één of enkele machines/automaten. Het moet de gamer veeleer een professionele “ervaring” bieden, in dit specifieke geval van “patiënt tot diagnose” met uitdagingen en problemen, zodat de gamers echt worden ondergedompeld in hun beroepsgebied en relevante vaardigheden ontwikkelen. Dit advies, samen met het feit dat competitieve games op dit gebied een bepaald verwachtingsniveau hebben gecreëerd, vormt een belangrijke uitdaging die het consortium zal moeten overwinnen. De meeste doelgroepen verwachten een bepaalde mate van inhoudelijke diepgang, kwalitatief hoogstaande visuals, makkelijke gameplay, competitieve aspecten, beloningssystemen,… en het zal een uitdaging zijn om de juiste keuzes te maken in de spelontwikkeling om van het FFL-spel een succes te maken. Bovendien is er nogal wat heterogeniteit in de onderwijsprogramma’s in de EMR, maar ook in de apparatuur die in laboratoria in de EMR wordt gebruikt. Het zal daarom ook een uitdaging zijn om spelscenario’s te ontwikkelen die geschikt zijn voor het gehele EMR zonder dat de noodzakelijke details ontbreken om een relevante leerervaring te bieden.

Outlook :

In de rest van het FFL-project zullen de consortiumpartners in 2022 een prototype van het FFL-spel ontwikkelen met gebruikmaking van twee spelsoorten (point-and-click en VR). De prototypes van het FFL-spel zullen uiteindelijk tijdens de laatste fase van het FFL-project (2022-2023) door de doelgroepen in elke regio worden gedeeld en getest. Alle doelgroepen kunnen feedback geven op het FFL-spel om het te ontwikkelen tot een essentieel pedagogisch en promotie-instrument voor MLT-onderwijs en -beroep. Meer informatie over het FFL-project, de partners of de komende agenda, is hier beschikbaar op de projectwebsite.

Bijlage 1: SWOT-matrix voor MLT-opleiding, mobiliteit en beroep

Strengths

Opleiding MLT
 • De meeste studenten en professionals uit alle EMR-regio’s zijn het erover eens dat MLT-studenten nog steeds voldoende zijn voorbereid op de eerste stappen in een medisch laboratorium, hoewel er een gebrek is aan specifieke labapparatuur op scholen.
Beroep MLT
 • In de meeste EMR-regio’s vinden MLT-studenten en -beroepsbeoefenaren het beroep niet te complex/eisend, aangezien zij achteraf verklaren dat zij een gemotiveerde en goed geïnformeerde keuze voor het beroep hebben gemaakt. (b.v. de interessante biomedische achtergrond en de mogelijkheid om patiënten te helpen zijn de primaire motivaties om voor deze opleiding/beroep te kiezen).
 • Het MLT-beroep wordt door zowel MLT-studenten als -professionals tegelijkertijd getypeerd als repetitief en niet-repetitief. This is both a strength and a weakness for the profession. Aan studenten moet bekend worden gemaakt dat het MLT-beroep een specifieke focus/herhaling of een grote variëteit kan hebben, afhankelijk van wat de individuele beroepsbeoefenaar prefereert.
 • In de meeste EMR-regio’s ondersteunt het MLT-beroep werknemers om zich in hun beroep te ontwikkelen. Dit kan in de MLT-senioriteit zijn, maar ook in aanverwante functies (bijv. HR).

Weaknesses

Opleiding MLT
 • Leerlingen van middelbare scholen of hogescholen die de opleiding of het MLT-beroep te complex, saai of zelfs repetitief vinden, wijzen meestal op een gebrek aan transparantie / informatie over het MLT-beroep of hebben (ongegronde) vooroordelen.
 • Kennis van specifieke en geautomatiseerde laboratoriumapparatuur is niet optimaal of afwezig door het ontbreken van deze automaten op school. Deze kloof tussen onderwijs en beroep wordt duidelijk bevestigd en is op lange termijn nadelig.
 • Beroepsbeoefenaren in de MLT stellen dat er een aanzienlijke variatie bestaat in de vaardigheden, de kennis en vooral de motivatie van de studenten. Dit wordt gezien als een belangrijk probleem voor professioneel succes.
Mobiliteit MLT
 • Er is weinig tot geen grensoverschrijdende mobiliteit tussen de EMR-regio’s. Dit draagt bij aan de problemen van personeelstekort in sommige EMR-regio’s.
Beroep MLT
 • Het algemene carrièrepad en de mogelijkheid van loopbaanontwikkeling voor een MLT-beroepsbeoefenaar is niet bekend voor MLT-studenten.
 • MLT-beroepsbeoefenaren bevestigen dat de mogelijkheid tot promotie en ontwikkeling, hoewel aanwezig, beperkt is in vergelijking met verwante technische beroepen in de industrie.
 • MLT-beroepsbeoefenaren geven aan dat het salaris aanzienlijk lager is dan in de industrie. Dit heeft een negatief effect op de aantrekkelijkheid van het beroep.

Opportunities

Opleiding MLT
 • Meer en betere reclame op middelbare scholen is noodzakelijk om de oriëntatie van middelbare scholieren te verbeteren, zodat zij een realistisch beeld krijgen van wat het beroep MLT inhoudt.
 • Ook voor MLT-studenten is meer voorlichting/oriëntatie nodig. Dit om de huidige vooroordelen te ontkrachten en eerlijke en volledige informatie te geven over de pro’s en contra’s van het beroep MLT.
 • Het beroep MLT heeft verborgen voordelen en deze kunnen veel beter worden afgestemd op de ‘persoonlijkheid en voorkeuren van de individuele student. Een tool/game om een betere match te maken tussen het type student en het MLT-beroep kan studenten helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor MLT.
Mobiliteit MLT
 • Door grensoverschrijdende mobiliteit, opleiding en beroepssamenwerking te verbeteren of gemakkelijker toe te staan, kan de zoektocht naar beroepsbeoefenaren worden vergemakkelijkt en het carrièreperspectief worden verbeterd.

Threats

Opleiding MLT
 • Het geven van voorlichting op middelbare scholen en MLT-universiteiten vereist tijd/inspanningen die MLT-professionals en scholen vaak ontberen. Een sterke grensoverschrijdende gemeenschap is nodig om dit mogelijk te maken. Het succes van deze gemeenschap moet onafhankelijk zijn van subsidiëring en alle betrokken partijen moeten een gevoel van urgentie hebben om hier een prioriteit van te maken.
 • Als de verscheidenheid in kennis en vaardigheden van studenten niet in evenwicht wordt gebracht, zullen de huidige problemen om voldoende geschikte beroepsbeoefenaren te vinden waarschijnlijk blijven bestaan.
Mobiliteit MLT
 • Starre wetten zullen het verbeteren van grensoverschrijdende mobiliteit problematisch maken. Daarnaast worden taalbarrières gezien als een grote beperking bij het verbeteren van grensoverschrijdend werk.
Beroep MLT
 • Een laag salaris en een onaantrekkelijk evenwicht tussen werk en privéleven kunnen een belemmering blijven vormen bij het vinden van de beste vakmensen voor de toekomst.

Bijlage 2: SWOT-matrix voor FFL-spel

Strengths

Algemene input
 • Alle doelgroepen (studenten, beroepsbeoefenaren en leraren) zijn enthousiast over het FFL-project en zijn het erover eens dat een FFL serious game nuttig kan zijn om zowel de kwaliteit van het MLT-onderwijs te verbeteren als een positief bewustzijn van het MLT-beroep te creëren.
 • De FLL game voegt een extra en innovatieve pedagogische aanpak toe voor scholen om te gebruiken in hun technische cursussen of specifieke MLT programma.
Spelvorm
 • De ontwikkeling van meerdere versies van het FFL-game wordt door alle doelgroepen als positief ervaren, omdat het daardoor beter kan worden afgestemd op hun specifieke behoeften en wensen.
 • Een FFL-gametypering op basis van VR wordt als vernieuwend en opwindend gezien.
Spel inhoud
 • Competitieve aspecten (beloningen, scores, uitdagingen) die in het FFL-game zijn ingebed, worden gezien als een positieve toevoeging voor het verbeteren van de motivatie en cognitieve ontwikkeling van studenten.

Weaknesses

Algemene input
 • Niet elke doelgroep en regio heeft een even hoge prioriteit voor het FFL-spel en -project.
 • Als de kwaliteit van het spel (visuals en speelbaarheid) en vooral ook de diepgang/context (het spelscenario) niet goed ontwikkeld zijn, zal het spel waarschijnlijk niet door de doelgroepen worden gespeeld of aanvaard.
Spelvorm
 • Studenten en docenten geven aan dat het spel altijd toegankelijk moet zijn voor studenten. VR (en de benodigde hardware om VR gaming te ondersteunen) wordt om die reden door de meeste EMR-partners als een knelpunt gezien.
Spel inhoud
 • Uitrusting/automaten tussen ziekenhuizen in de EMR-regio’s verschillen, wat het moeilijk zal maken om zich te concentreren op een specifieke automaat en de gedetailleerde werking ervan. Dit zal het spel waarschijnlijk minder aantrekkelijk maken voor bepaalde EMR-regio’s, afhankelijk van de keuzes die door het FFL-consortium tijdens de ontwikkeling van het spel worden gemaakt.

Opportunities

Spel inhoud
 • Het FFL-spel moet hele casus-scenario’s behandelen (van patiëntenmonster tot diagnose) om de vaardigheden van MLT-studenten in hun geheel te verbeteren en middelbare scholieren meer bewust te maken van het beroep van MLT.
 • Competitie in het spel/uitdagingen wordt als positief gezien en moet op maat worden gemaakt voor de specifieke doelgroep (bv. meer fun-aspecten voor middelbare scholen).
 • Het FFL-game moet niet gericht zijn op stressveroorzakende situaties (bv. werken met tijdslimieten) maar op relevante vaardigheden van het beroep van MLT (bv. besluitvorming, de nauwkeurigheid en precisie van het werk).
 • Het FFL-game moet “eenvoudig” beginnen met een tutorial die meer op instructies gebaseerd werk verstrekt en zich ontwikkelen tot een meer zelfstandige spelervaring op basis van probleemoplossing en steeds complexere uitdagingen.
 • Het FFL-game moet gericht zijn op het verschaffen van inzicht in de specifieke werking van laboratoriumautomaten die niet beschikbaar zijn voor hogescholen.
 • In het spel moeten beloningssystemen worden ingebouwd (bv. ontgrendeling van machines).
 • Levels/uitdagingen/zaken moeten relatief kort zijn en niet te lang duren om uit te spelen.
 • Updates en actualiseringen voor het spel zijn belangrijk om het spel up-to-date te houden met vernieuwingen: zowel externe als interne inhoud moet regelmatig worden bijgewerkt.

Threats

Algemene input
 • Pas op dat het FFL spel niet in de plaats komt van een opleiding in het echte leven. Ze moeten hand in hand gaan en elkaar versterken.
 • Elke doelgroep vraagt om een ander type spel. Game content, visuals and playability should be tailored to the specific audience. Management of expectations with target groups is important as requests and expectations are high. Tijd en middelen zijn relatief beperkt.
Spel inhoud
 • De populariteit van gamen bij adolescenten stelt hoge eisen aan visuals en diepgang van het FFL-game om interessant te worden en te blijven voor studentendoelgroepen.
 • De focus (spelscenario’s) en de laagdrempeligheid van het FFL-spel is voor alle deelnemers van groot belang. Wat betreft de focus is het advies om het spel niet te richten op slechts één automaat of selectieve groep automaten.
 • Als het FFL spel te stressvol is of geen stress mag veroorzaken.
 • Het spel mag niet alleen gericht zijn op het competitieve aspect, maar moet het mogelijk maken voor de student om zijn/haar leervorderingen bij te houden.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap